เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย

 

ผู้วิจัย/Authors: พยนต์ หาญผดุงกิจ พ.บ. อัญชลี ตริตระการ พย.บ., พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน)

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวคม 2544 หน้า 289-300.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตเชิงจิตพิสัย สำหรับผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย วิธีการศึกษา ศึกษาในผู้ให้บริการทางเพศที่เข้ารับบริการที่คลินิกกามโรคจังหวัด ระยะแรกศึกษากรอบแนวคิด (n=28) ด้วยวิธี focus group discussion ระยะที่สองสร้างแบบวัดระดับความพึงพอใจในชีวิต โดยทดสอบ reliability และ validity จำนวน 2 ครั้ง (n=160 และ 5,574) เพื่อปรับปรุงแบบ และทดสอบการทำซ้ำ ผลการศึกษา ผู้ให้บริการทางเพศส่วนใหญ่มีความรู้สึกโดดเดี่ยว และถูกกดดันจากสังคมจึงต้องการมีชีวิตอย่างมีความสุข มีฐานะการเงินที่มั่นคง ไม่เจ็บป่วย และแวดล้อมไปด้วยคนที่รัก และจริงใจ แบบวัดระดับความพึงพอใจนี้มีค่า reliability = 0.86-0.87 ผลการวิเคราะห์ discriminant validity โดยเทคนิคร้อยละ 33 และ criterion related validity โดยเปรียบเทียบกับ Health-related self-reported scale (HRSR) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (p<0.05) ส่วน construct validity สามารถสกัดองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สุขภาพ อัตมโนทัศน์ สิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้โอกาสของทางสังคม และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น โดยมีความแม่นยำในการทำนายร้อยละ 44.81-50.48 สรุป แบบวัดคุณภาพชีวิตในผู้ให้บริการทางเพศนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำในการทำนายไม่สูงมาก แต่มีค่าความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: แบบวัดคุณภาพชีวิต, ผู้ให้บริการทางเพศ, คลินิกกามโรค, สุขภาพจิต, ความพึงพอใจ, แบบทดสอบ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Code: 0000020

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ