เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา พงษ์ศศิธร

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 308-319

รายละเอียด / Details:

โรคติดการพนันเป็นความผิดปกติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้คนทั่วโลก ลักษณะพิเศษของโรคนี้ ได้แก่ การเล่นการพนันที่เกิดซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และมีผลเสียหายต่อตัวเอง ครอบครัว และ/หรือ อาชีพการงาน ได้มีการศึกษาหลายรายถึงอุบัติการณ์ความชุกของโรคนี้ พบว่ามีความชุกที่สูงมากในผู้ใหญ่ การวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อหาความชุกของโรคนี้ โดยใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจาก South Oaks Gambling Screen พบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมมีผู้ติดการพนันคิดเป็นร้อยละ 7.5 (ชายร้อยละ 22.7 , หญิงร้อยละ 5.8) ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดการพนัน 3 ลำดับแรก คือ การติดสารเสพ์ติด ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและเพศชาย การพนันที่เล่นมักเป็นหวย ล็อตเตอรี่ และไพ่ ผู้ติดการพนันร้อยละ 25 รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต และร้อยละ 18.8 เคยมีความอยากฆ่าตัวตายมาก่อน
unfaithful spouse cheat husband
free abortion pill read when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheaters link all women cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความชุก, gambling, โรคติดการพนัน, ความชุก, ระบาดวิทยา, จิตวิทยา, ปัญหาทางจิตเวช, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100424404301

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ