เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นต่อปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นต่อปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 329-343

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพื่อหาความชุกของความคิดฆ่าตัวตาย และทัศนคติที่มีต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มประชากรซึ่งเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย” ซึ่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดขึ้น โดยได้ทำการแจกแบบสอบถามซึ่งสร้างโดยอิงจากแนวคิดของ Schneidman ไปเท่ากับจำนวนผู้เข้าฟังการบรรยายทุกท่านและได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 148 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงบรรยาย และทำการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษาด้วยสถิติไคว์สแควร์ ผลการศึกษาพบว่าความชุกของความคิดที่จะฆ่าตัวตาย พบร้อยละ 17.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของการฆ่าตัวตายที่มองว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนั้น สามารถจำแนกประชากรออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีความคิดฆ่าตัวตาย กลุ่มที่เคยคิดฆ่าตัวตาย และกลุ่มที่ยังคงคิดฆ่าตัวตายหากประสบกับวิกฤตในชีวิต พบว่าทั้งสามกลุ่มต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า คนที่คิดฆ่าตัวตายจริง ๆ จะไม่บอกคนอื่น และไม่แน่ใจว่าควรถามและเอาใจใส่ผู้ที่ฆ่าตัวตายหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่าในขณะที่กลุ่มที่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย และกลุ่มที่เคยคิดฆ่าตัวตายมีทัศนคติในด้านลบต่อการฆ่าตัวตายว่าเป็นการหนีปัญหา แต่กลุ่มที่ยังคงคิดฆ่าตัวตายกลับมองว่าการฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาและเป็นทางออกของปัญหา และพบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่จะฆ่าตัวตายกับการมีบุคคลใกล้ชิดเคยฆ่าตัวตายในกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยครั้งนี้ คือ ควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนที่มีความคิดฆ่าตัวตาย และแนวทางการช่วยเหลือผู้มีความคิดอยากตาย
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
read go married and want to cheat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
cheats read infidelity in marriage

Keywords: ความคิดเห็น, ความชุก, ระบาดวิทยา, ฆ่าตัวตาย, ความคิดฆ่าตัวตาย , ทัศนคติ, ปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย, suicide, psychiatry, prevalence, attitude, epidemiology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100424404298

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ