เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมของคู่สมรสไทยในเรื่องการทำหน้าที่ในครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: พรรณพิมล หล่อตระกูล, จันทร์ชนก โยธินชัชวาลย์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมของคู่สมรสไทยในเรื่องการทำหน้าที่ในครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 320-328

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคู่สมรสในการทำหน้าที่ในครอบครัว 7 ด้าน ได้แก่ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไป ในครอบครัวปกติ วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากครอบครัวปกติที่เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสำหรับพ่อแม่ จำนวน 556 ราย โดยใช้แบบบันทึกการทำหน้าที่ของครอบครัว (Chulalongkorn Family Inventory : CFI) ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบบันทึกเป็นชาย 198 คน (ร้อยละ 35.6) เป็นหญิง 358 คน (ร้อยละ 64.4) อายุเฉลี่ย 41.9 ปี (SD = 10.3) แต่งงานมานาน (SD = 9.6) เป็นครอบครัวเดี่ยว 371 ครอบครัว (ร้อยละ 66.7) ครอบครัวขยาย 147 ครอบครัว (ร้อยละ 26.4) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว 34 ครอบครัว (ร้อยละ 6.1) มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามเท่ากับ 0.88 ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมพฤติกรรมต่ำสุด ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวมีผลต่อคะแนนรวมของแบบบันทึก (p = 0.034) ความผูกพันทางอารมณ์ (p = 0.014) และการสื่อสาร (p = 0.028) จำนวนปีที่แต่งงานไม่มีผลต่อลักษณะครอบครัวขยาย ในครอบครัวเดี่ยวจำนวนปีที่แต่งงานมีผลต่อการแก้ไขปัญหา (p = 0.032) และการควบคุมพฤติกรรม (p = 0.045) ครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีผลต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวดีในทุกด้าน แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ครอบครัวที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีการทำหน้าที่ในด้านการสื่อสาร (p = 0.018) และการทำหน้าที่ทั่ว ๆ ไป (p = 0.008) ดีกว่าครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สรุป จากการสำรวจครอบครัวปกติในการทำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวเดี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว และจำนวนปีที่แต่งงานในครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรม, ครอบครัว, พฤติกรรม, จิตวิทยา, behavior, psychology, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข;ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100424404296

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ