เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึก

 

ผู้วิจัย/Authors: กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์, นิศานติ์ สำอางศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 344-353

รายละเอียด / Details:

เพื่อเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึกในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึกซึ่งปฏิบัติงานหอผู้ป่วยที่มีความหนักเบาของการปฏิบัติงานแตกต่างกัน วิธีการศึกษา ศึกษากับพยาบาลที่ปฏิบัติงานเวรดึก ในหอผู้ป่วยหนัก คือ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ เปรียบเทียบกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยงานเบา คือ หอผู้ป่วยจิตเวช และหอผู้ป่วยสูติกรรม รวม 40 คน ในช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนปฏิบัติงาน (23.30 น.) และระหว่างปฏิบัติงาน (02.00 , 04.00 และ 06.00 น.) โดยใช้ Gordon Diagnostic System (GDS) วัดระดับ vigilance และใช้แบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index ฉบับภาษาไทย (T-PSQI) วัดคุณภาพการนอนหลับ ผลการศึกษา ระดับ vigilance ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานเวรดึก แต่ละช่วงเวลา มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.079) และระดับ vigilance ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานเวรดึกในหอผู้ป่วยงานหนักกับพยาบาลเวรดึกในหอผู้ป่วยงานเบา มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน (p = 0.569) รวมทั้งคุณภาพการนอนของพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยงานหนักและงานเบา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ Mean difference = 1.05 95 % CI for Diff (-0.195 , 2.295) สรุป ระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึกในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน และระดับ vigilance ของพยาบาลเวรดึกที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยงานหนักและงานเบา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: vigilance, พยาบาล, พยาบาลเวรดึก, คุณภาพการนอน, การนอนหลับ, หอผู้ป่วยจิตเวช, หอผู้ป่วยหนัก, ภาวะตื่นตัว, ความตื่นตัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข;คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424404295

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ