เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชและปัญหา อุปสรรคในการพยาบาลจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล, ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชและปัญหา อุปสรรคในการพยาบาลจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2542 , หน้า 269-272

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติดต่อการพยาบาลจิตเวช และปัญหาอุปสรรคในพยาบาลจิตเวช ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 19 จังหวัด จำนวน 413 คน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง ส่วนปัญหาอุปสรรคในการพยาบาลจิตเวชส่วนใหญ่มีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.3 สำหรับปัญหาในการปฏิบัติงานส่วนมากจะเป็นปัญหาด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอและขาดความรู้ความมั่นใจ ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญต่อเจตคติของความคิด ความรู้สึก องค์ความรู้ ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อเสริมสร้างให้เจตคติที่ดีคงอยู่ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
link how many guys cheat why women cheat on husbands
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: เจตคติ, พยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาลวิชาชีพ, nurse, psychiatric nursing, attitude

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100424403288

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ