เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณี วงศาสุลักษณ์

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2543 หน้า 95-109

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัวของกรมสุขภาพจิตในส่วนของบริษัท ปัจจัยนำเข้า ผลที่ได้รับและผลต่อเนื่องของโครงการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ของแกนนำครอบครัว โดยศึกษาทั้งในภาพรวมและโดยการเปรียบเทียบระหว่างภาค วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นแกนนำครอบครัวที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรแกนนำครอบครัวของกรมสุขภาพจิต จำนวน 248 คน ผู้บริหารที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแกนนำครอบครัว จำนวน 6 คน และผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาแกนนำครอบครัวจำนวน 12 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2541 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปรัชญา/กรอบแนวคิดของโครงการและกระบวนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การบริหารโครงการสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ภายใตัทรัพยากรโดยรวมที่เหมาะสมแกนนำครอบครัวมีความรู้ความเจ้าใจอยู่ในเกณฑ์ดีมีการนำความรู้ไปใช้กับตนเองร้อยละ 82.2 มีการนำความรู้ไปใช้กับบุคคลต่าง ๆ ร้อยละ 88.3 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความเข้าใจของแกนนำครอบครัว และพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวน สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการนำความรู้ไปใช้ของแกนนำครอบครัว นอกจากนั้นในสัดส่วนของการขยายผล พบว่าแกนนำครอบครัว 1 คน ได้นำความรู้ไปใช้กับแกนนำครอบครัวอื่น 6.68 คน หรือเท่ากับ 2.43 ครอบครัว สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่าครอบครัวใสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ภาคกลางน้อยที่สุด และในด้านการขยายพบว่าแกนนำครอบครัวในภาคใต้ได้นำความรู้ไปใช้กับบุคคลที่เป็นแกนนำครอบครัวอื่นและครอบครัวของแกนนำ ครอบครัวอื่นได้มากที่สุด ภาคกลางน้อยที่สุด วิจารณ์และสรุป . ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาแกนนำครองครัวต่อไปอนาคต ทั้งในส่วนของกรอบแนวคิด แนวทางในการดำเนินงาน กระบวนการ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร ตลอดจนการประเมินผล ซึ่งควรจะต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยต่อเนื่อง
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
married looking to cheat open how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว, กรมสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, สุขภาพจิตครอบครัว, โครงการ, แกนนำครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000002

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ