เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ

 

ผู้วิจัย/Authors: วรุณา กลกิจโกวินท์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2542 , หน้า 269-272

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กในวัย 1-5 ปี วิธีการศึกษา ได้ทำการศึกษาปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนที่มาตรวจสุขภาพและได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่คลินิคสุขภาพเด็กสบาย ศูนย์บริการ สาธารณสุขทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ 6 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยสร้างแบบสำรวจพฤติกรรมอารมณ์เด็ก และคัดเลือกพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดังกล่าวเป็นผู้ทำแบบสอบถาม โดยพยาบาลเหล่านี้ได้รับการอบรมวิธีทำจากผู้วิจัยจนมีความสามารถในการสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง ผลการศึกษา จำนวนเด็กที่ผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์มีจำนวน 600 คน เป็นชาย 286 คน และหญิง 314 คน อายุระหว่าง 1-5 ปี พบว่าปัญหาพฤติกรรมอารมณ์เด็กที่ผู้ปกครองตอบ 5อันดับแรกได้แก่ 1) ปัญหาการกิน ร้อยละ 35.3 2) ปัญหาอารมณ์ของเด็ก ร้อยละ 27.7 3) ปัญหาร้องอาละวาดเมื่อถูกขัดใจ ร้อยละ 21.7 ร้อยละ 80.3 ของผู้ปกครอง มีความกังวลห่วงใยในปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก สรุป การศึกษานี้สะท้อนให้เข้าใจถึงความชุกของพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กวัย 1-5 ปี ที่ผู้ปกครองเห็นเปนปัญหาและกังวล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะวางแผนช่วยเหลือและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กต่อไป
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse unfaithful husband
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
lesbian sex stories click sex stories sites
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: พฤติกรรม, เด็ก, จิตเวชเด็ก, พฤติกรรม, จิตวิทยา, เด็กวัยก่อนเรียน, ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์, อารมณ์, mood problem, behavior, psychology, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424403283

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ