เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

ผู้วิจัย/Authors: สกล ด่านภักดี

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2542 , หน้า 269-272

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ วิธีการศึกษา สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2540 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจำนวน 19,034 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 391 คน เป็นชาย 196 คน และหญิง 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามลักษณะข้อมูลประชากรทั่วไป และแบบสอบถามสุขภาพจิต SCL-90 ผลการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมร้อยละ 15.60 ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ อยู่ระหว่างร้อยละ 14.07 ถึงร้อยละ 17.90 โดยพบความผิดปกติด้านย้ำคิดย้ำทำมากที่สุด (ร้อยละ 17.90) ไม่พบความแตกต่างของปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างนักเรียนเพศชายกับเพศหญิง นักเรียนที่มีระดับอายุ 13.15 ปี กับนักเรียนที่มีระดับอายุ 16-18 ปี และนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวแตกต่างกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีปัญหา สุขภาพจิตด้านความเป็นอริและด้านหวาดระแวงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการหรือทำงานรัฐวิสาหกิจ มีสุขภาพจิตด้านความเป็นอริและด้านหวาดระแวงสูงกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองมีอาชีพค้าขายและรับจ้าง และนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่างกันมีภาวะสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน สรุป ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การตัดสินความผิดปกติในการใช้แบบทดสอบ SCL-90 ทั้งโดยการใช้ค่ามาตรฐานและการใช้ค่า T-Score ควรศึกษาเพิ่มเติมด้านเกณฑ์การตัดสินความผิดปกติในแต่ะละเพศ และควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันและหาสาเหตุที่อาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อภาวะ สุขภาพจิตด้านความเป็นอริและหวาดระแวง
website link wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married men affairs go reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
why married men have affairs click married men cheat with men
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, นักเรียน, วัยรุ่น, สุขภาพจิต, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา , ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem, SCL-90, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100424403282

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ