เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานในผลัดต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, วรัญ ตันชัยสวสัดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบระดับ vigilance ของพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานในผลัดต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2542 , หน้า 12-18

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับ vigilance ในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการปฏิบัติงานผลัด เช้า บ่าย และดึก ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 จำนวน 16 คน โดยใช้เครื่องมือ Gordon Diagnostic System (GDS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดหาระดับการควบคุมความต้องการของตนเอง (impulse control) และสมาธิ (attention) ในผู้ป่วย Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) พบว่าพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 28.5 ปี อายุงานการพยาบาลเฉลี่ย 5.68 ปี เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ paired-t-test พบว่ามีเพียงผลัดดึกเท่านั้นที่มีความแตกต่างของระดับ vigilance ในช่วงก่อนและหลังปฏิบัติงาน แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ vigilance หลังปฏิบัติงานในผลัดต่าง ๆ โดยใช้ repeated measure ANOVA พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนอายุและอายุงานการพยาบาลนั้นไม่สัมพันธ์กับระดับ vigilance การศึกษาในระยะต่อไปควรมุ่งเน้นที่จะเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในลักษณะการหมุนเวียนผลัดในแต่ละแบบ หรือการปฏิบัติงานในวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด รวมทั้งศึกษาในกลุ่มงานการพยาบาลหอผู้ป่วยอื่น ๆ ต่อไป วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2542;44(1):12-18
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
cheater marriage affairs go
spy phone apps android go spyware for android phone
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: พยาบาล, ภาวะสุขภาพจิต, mental health problem, vigilance, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424401326

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ