เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: กวี สุวรรณกิจ, วัจรินทร์ โรหิตสุข, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, สมร อริยานุชิตกุล, เพ็ญพรรณ ปทุมมาศ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2542 , หน้า 55-64

รายละเอียด / Details:

การศึกษาปัญหาการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 1,057 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง โรงเรียนที่เลือกศึกษาครอบคลุมทุกระดับเศรษฐานะของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นักเรียนถูกระบุว่ามีปัญหาการเรียนโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามครูและผู้ปกครอง ประวัติการเรียน ผลการตรวจทางจิตเวชเด็ก ผลการทดสอบทางจิตวิทยา และการศึกษาความชุกของปัญหาการเรียนร้อยละ 21.76 เพศชายมีโอกาสเกิดปัญหาการเรียนมากกว่าเพศหญิง มีความชุกของปัญหาการเรียนเฉพาะด้านร้อยละ 6.04 มีความชุกของโรคสมาธิสั้นร้อยละ 2.37 เด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะด้านและเด็กที่มีเชาว์ปัญญาต่ำกว่าปกติจะพบได้บ่อยกว่าในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่มีสมาธิสั้นกับรายได้ของครอบครัว เด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะด้านและเด็กที่มีเชาว์ปัญญาต่ำกว่าปกติมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ในทางตรงกันข้าม เด็กโรคสมาธิสั้น มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาสูงของผู้ปกครอง วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2542;44(1):55-64
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone apps android go spyware for android phone
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
percent of women that cheat click how to spot a cheater
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ปัญหาการเรียน ปัญหาการเรียนเฉพาะด้าน โรคสมาธิสั้น เชาว์ปัญญาต่ำกว่าปกติ ตัวแปรทางสังคม, นักเรียน, IQ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424401324

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ