เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม

 

ผู้วิจัย/Authors: เวทินี สุขมาก

ชื่อเรื่อง/Title: การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2542 , หน้า 46-54

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ GHO-28 ฉบับภาษาไทยว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มอาการที่ได้ทำไว้ตามสมมติฐานของต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือไม่ จากการนำเอา GHO-28 ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปลโดยนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล และคณะ (2541) ไปใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 616 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย confirmatory factor analysis ผลการศึกษาพบว่า ความน่าเชื่อ ? = 0.910 ถึงแม้ว่าคำถามส่วนใหญ่ค่า loading ของคำถามทุกข้อมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง eror terms วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2542;44(1):46-54
why most women cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to catch a cheat open married men having affairs
percent of women that cheat click how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความเที่ยงตรง, โครงสร้าง, GHO-28, แบบทดสอบ, การตรวจสอบความเีที่ยงตรง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424401323

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ