เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอีสาน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ดารุณี จงอุดมการณ์, นิภา อังศุภากร, รัชนี วีระสุขสวัสดิ์, เกศินี สราญฤทธิชัย, ดารารัตน์ ตะกูลการ, สกาวรัตน์ ภูผา, สุมัฑนา แก้วมา, สุภาภรณ์ อุปลาบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอีสาน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2542 , หน้า 38-45

รายละเอียด / Details:

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่ออธิบายการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอีสาน อันเป็นข้อมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2541 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้ข้อมูลจากการสังเกตในชุมชนอีสานแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นร่วมกับการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่าการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอีสานเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์และความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีชีวิตและความเป็นหญิงเป็นชาย (gender) ส่วนคำพูดและพฤติกรรมการแสดงออกและความรู้สึกที่ปรากฎจากการศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ เมื่อดีใจ พึงพอใจ เมื่อทุกข็ใจ เมื่อโกรธ เมื่อกลัวตกใจ เมื่อเบื่อหน่าย เมื่อเห็นใจสงสาร และเมื่อรังเกียจ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2542;44(1):38-45
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters wife affair read
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat

Keywords: อารมณ์, ความรู้สึก, อีสาน, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, จิตเวช, พฤติกรรม, ความเชื่อ, ผี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 100424401322

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ