เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจการให้บริการด้านจิตเวชในระดับโรงพยาบาลชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา สายพานิชย์, สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, ชัชวาล ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการให้บริการด้านจิตเวชในระดับโรงพยาบาลชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2541,303-315

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์เกี่ยวกับปัญหาและการให้บริการด้านจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา วิธีการศึกษา ผู้รายงานได้ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการให้การรักษาทางด้านจิตเวชไปยังแพทย์ทั่วประเทศไทย 1,500 ฉบับ ได้รับตอบกลับมา 617 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 41.13) ผลการศึกษา พบว่าแพทย์ให้การวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตเวชอย่างเดียวประมาณร้อยละ 10 ผู้ป่วยมีโรคทางกายและมีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด ปัญหาที่พบบ่อย 4 อันดับแรก คือ ปัญหาทางด้านจิตใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกาย,กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety disorder) กลุ่มโรคที่คิดว่ามีปัญหาทางด้านจิตเวชแต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ และกลุ่มโรคที่มาด้วยอาการทางกาย (Somatoform disorder) โดยแพทย์มีความมั่นใจในการวินิจฉัยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านการรักษาพบว่าครึ่งหนึ่งของแพทย์ใช้ยาลดอาการวิตกกังวลมากกว่าร้อยละ 26 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยร้อยละ 93.8 เป็น diazepam แพทย์ร้อยละ 41.2 ใช้ยาแก้เศร้าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยร้อยละ 96.7 เป็น amitriptyline ส่วนยาทางจิตเวชอื่น ๆ มีการใช้น้อยมาก การให้การรักษาทางด้านจิตใจพบว่าร้อยละ 90.4 เห็นความสำคัญมาก ปฏิบัติจริงได้บ่อยร้อยละ 76.8 แต่ร้อยละ 18.7 เท่านั้นที่มีความมั่นใจมากในการให้การรักษาด้านจิตใจนี้ สรุป ปัญหาทางด้านจิตเวชยังเป็นปัญหาที่สำคัญในชุมชน แพทย์ที่ให้บริการนั้นยังพบปัญหาในการให้การวินิจฉัยและการให้บริการอยู่ ซึ่งโรงเรียนแพทย์อาจนำข้อมูลนี้มาเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ต่อไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: community, psychiatry, service, ความคิดเห็นของแพทย์, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, บริการ, โรงพยาบาลชุมชน, บริการสุขภาพจิต, บริการจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100414304235

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ