เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางจิตสังคมในเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการที่ศูนย์สุขวิทยาจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: พรรณพิมล หล่อตระกูล, พรรณนิภา มีรสล้ำ, ศศกร วิชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางจิตสังคมในเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการที่ศูนย์สุขวิทยาจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541,226-239

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมในผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาที่ศูนย์สุขวิทยาจิต ในระหว่างปี พ.ศ. 2539-40 โดยศึกษาในด้าน 1) ความถี่ของปัจจัยทางจิตสังคมในแต่ละด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับกลุ่มอายุ และระดับสติปัญญา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการต่าง ๆ กับปัจจัยทางจิตสังคม วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง Axis V Abnormal psychosocial situations ฉบับปรับปรุงใหม่ตามการวินิจฉัยแบบ multiaxial ของ ICD-10 จากผู้ปกครองผู้ป่วยนอกใหม่ที่ศูนย์สุขวิทยาจิต วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแบบบันทึกอาการผู้ป่วยใหม่ของศูนย์สุขวิทยาจิต ผลการศึกษา จำนวนผู้ป่วยเด็ก 365 ราย อายุเฉลี่ย 9.37 ปี ในเด็กทั้งหมดมีความผิดปกติของภาวะจิตสังคมเรียงตามลำดับดังนี้ การเลี้ยงดูที่เอาใจใส่เด็กมากเกินไป ร้อยละ 28.0 สถานภาพพ่อแม่ผิดปกติร้อยละ 22.5 การเลี้ยงดูที่มีความคาดหวังมาก ร้อยละ 22.0 ความผิดปกติของปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับอายุในเด็กวัยรุ่น จะมีปัญหาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวผิดปกติ, พ่อแม่มีความบกพร่อง/พิการ, และมีปัญหาจากเหตุการณ์ชีวิตในปัจจุบัน ในเด็กวัย 6-12 ปี จะสัมพันธ์การเลี้ยงดูในครอบครัวผิดปกติ ในแง่ของเชาว์ปัญญาพบว่าเด็กที่มีเชาว์ปัญญาต่ำจะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวผิดปกติและการเลี้ยงดูที่ผิดปกติ นอกจากนี้พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการทางอารมณ์ สังคม การเรียนกับความผิดปกติของปัจจัยทางจิตสังคมบางประการ สรุป ผู้ป่วยใหม่เด็กและวัยรุ่นอายุเฉลี่ย 9.37 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีความผิดปกติของปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับกลุ่มอายุ ระดับสติปัญญา และกลุ่มอาการทางอารมณ์ สังคม และการเรียน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
percent of women that cheat link how to spot a cheater
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: adolescence, child, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, วัยรุ่น, สังคม, สังคมวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100414303205

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ