เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตชุมชนแออัดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: จุมพล สมประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตชุมชนแออัดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2540,184-196

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้สำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตชุมชนแออัด เทศบาลเมือง กาญจนบุรีในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยการสุ่มตัวอย่างของประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแบบมีระบบ (systematic random sampling) ได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน จากทั้งหมด 1,487 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยใช้แบบสอบถาม GHQ-28 ฉบับภาษาไทย พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา รายได้ สุขภาพร่างกายของตนเอง การเจ็บป่วยร้ายแรงของคนในครอบครัว การตกงาน ปัญหากับคู่สมรส ปัญหากับสมาชิกในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจและความพอใจกับงานที่ทำ การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการให้บริการแบบองค์รวมทั้งกายใจและสังคมในการให้บริการทางสาธารณสุข และชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างสูง ซึ่งสมควรให้ความสนใจในการให้บริการให้มากขึ้น และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบปัญหาและปัจจัยของชุมชนที่มีความแตกต่างในโครงสร้างทางด้านประชากรลักษณะต่าง ๆ ต่อไป
husbands who cheat website why wifes cheat
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
most women cheat cheat husband married men cheat

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, community, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, ,จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, ชุมชนแออัด, สลัม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Code: 100404204062

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ