เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, รัตนา สายพานิชย์, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกับความแตกต่างของเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ วิธีการศึกษา ส่งแบบสอบถามเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่ประเมินเจตคติ 4 ด้าน (ต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช, ต่อทักษะการรักษาโรค, ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และต่อวิชาจิตเวชศาสตร์) จำนวน 15 ข้อ ให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,500 คน ได้รับตอบแบบสอบถามกลับทั้งสิ้นจำนวน 617 ฉบับ (ร้อยละ 41.1) จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติทุกด้าน และคะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติแต่ละด้าน กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง สถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต และจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ผลการศึกษา คะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติทุกด้านแตกต่างกันตามสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P<0.05) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช และคะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อทักษะการรักษาโรคต่างกันตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P>0.05) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อวิชาจิตเวชศาสตร์แตกต่างกันตามสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P>0.05) สรุป ผลการศึกษานี้อาจบ่งถึงความแตกต่างของประสบการณ์การเรียนรู้ที่แพทย์แต่ละคนได้รับในช่วงที่ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์จากแต่ละสถาบัน และแสดงถึงความต้องการได้รับการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: เจตคติ, แพทย์, ทัศนคติต, เจตคติ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชชุมชน, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สุขภาพจิตชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 100404204061

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ