เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนา นิลชัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2539,191-202

รายละเอียด / Details:

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของประชากรในชุมชน จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพจิตของประชาชนเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 826 คน ด้วยแบบสอบถาม GHQ-60 ฉบับภาษาไทย โดยใช้วิธี multi logistic regression ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว และการมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรง ตามลำดับ โดยกลุ่มที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ต่ำกว่า 2,000 บาท มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ถึง 3.67 เท่า ส่วนกลุ่มที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหินหรือขัดแย้งกันมาก และกลุ่มที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรง มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.93 และ 2.47 เท่า ตามลำดับ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการมีปัญหาสุขภาพจิตสูงรองลงไปได้แก่ปัญหาสุขภาพ การมีบุคคลในครอบครัวป่วยทางจิต ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือการเรียนการมีปัญหากับสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาต่ำ และศาสนาพุทธหรือคริสต์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น ๆ และการวางแผนการป้องกันปัญหา และส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนได้ต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ปัจจัยเสี่ยง, ระบาดวิทยา, สังคม, family, psychiatry, psychology, risk factor, social, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100394103010

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ