เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.

 

ผู้วิจัย/Authors: วันเพ็ญ หวังวิวัฒน์เจริญ, สาระ มุขดี

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2539,78-86

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยทำการศึกษาระดับความเครียดสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2538-2539 จำนวน 613 คน โดยใช้แบบสอบถาม Health Opinion Survey (HOS) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของนักศึกษาพยาบาลเท่ากับ 47.67 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดมากที่สุดคือ 47.83 และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดน้อยที่สุดคือ 47.39 จากการวิเคราะห์ทางสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยวิธี analysis of variance พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดในนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ ความสัมพันธ์กับบิดามารดา สุขภาพของมารดาและการเสียชีวิตของมารดา ปัญหาด้านการเงินสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง และสัมพันธภาพกับเพื่อน วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2539 ; 41(2) : 78-86
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
free abortion pill open when to get abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
how married men cheat read reasons why husband cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ความเครียด, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, พยาบาล, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Code: 100394102186

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ