เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลรามาธิบดี.

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร เบญจพลพิทักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลรามาธิบดี.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2539, 87-98

รายละเอียด / Details:

ในสภาพสังคมปัจจุบัน แพทย์มีโอกาสเกิดความเครียดจนเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตได้สูงโดยเฉพาะในช่วงการเรียนต่อในสาขาเฉพาะทาง การศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อหาอัตราภาวะเครียดในแพทย์ประจำบ้าน และศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านข้อมูลพื้นฐานและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพการทำงาน และการเรียนของตัวแพทย์เอง วิธีการ : การศึกษานี้ทำในแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี ทุกภาควิชาในโรงพยาบาลรามาธิบดี รวม 226 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การประเมินตนเองในเรื่องการทำงานและการเรียน และแบบสอบถามมาตรฐาน GHQ 30 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะเครียดซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิต แล้วเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ x2 . Fisher’s exact และ t-test ผลการศึกษา : มีแพทย์ประจำบ้านตอบแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 128 รายจาก 226 ราย (ร้อยละ 56.64) ในจำนวนนี้ได้รับการประเมินว่า เป็นผู้มีความเครียดจนเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิต จำนวน 54 ราย (ร้อยละ 42.2) ภาวะนี้สัมพันธ์กับการมีคู่ครองที่มีอาชีพแพทย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลพื้นฐานอื่น ในส่วนของปัญหาในชีวิตประจำวัน แพทย์ทั้งสองกลุ่มคือทั้งที่มีภาวะเครียดและไม่มีภาวะเครียด ต่างก็มีปัญหาจากหอพักแพทย์ ปัญหาการเงินและปัญหาการทำงานสูงเป็นสามอันดับแรก แต่เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับภาวะเครียดแล้ว พบว่ามีปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ ภาวะเครียดจะส่งผลให้แพทย์ประจำบ้านรู้สึกต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง และขาดความมั่นใจในการเรียนจนจบหลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2539 ; 41(2) : 87-98
husbands who cheat website why wifes cheat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
reasons women cheat click how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: GHQ, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียดจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แพทย์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100394102185

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ