เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อนและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ.

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวาลา เธียรธนู, สมัย ศิริทองถาวร, อัมพร หะยาจันทา, ณัจฐาพร เครือฝั้น

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อนและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2537, 89-95

รายละเอียด / Details:

ได้สำรวจแนวความคิดและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะปัญญาอ่อนคือ พันธุกรรม รองลงมาได้แก่ มารดาติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ และมารดาขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการมีจำนวนทั้งสิ้น 664 คน ส่วนใหญ่จะมีระดับอายุไม่เกิน 6 ปี และเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง การบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จะเป็นในด้าน Primary Prevention ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคาดหวังให้ศูนย์บริการปัญญาอ่อนภาคเหนือทำหน้าที่ในด้านป้องกัน, รักษาพยาบาลบุคคลปัญญาอ่อน ตลอดจนให้การศึกษาฝึกอบรม, ฟื้นฟูสรรถภาพและจัดหางานให้แก่บุคคลปัญญาอ่อน รองลงมาคือสนับสนุนความรู้ด้านป้องกันภาวะปัญญาอ่อนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ การศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดบริการทางวิชาการและการบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนให้เหมาะสมตามสภาพของชุมชนต่อไป
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters click here read
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
why do husband cheat site when married men cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: community, mental retardation, MR, ชุมชน, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100373903232

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ