เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยชักจูงและภูมิหลังฆาตกรชาย.

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร โอตระกูล, วิวัฒน์ เธียระวิบูลย์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยชักจูงและภูมิหลังฆาตกรชาย.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2535, 228-236

รายละเอียด / Details:

ศึกษาปัจจัยชักจูงและปัจจัยเสริมเร่งให้ทำการฆ่าคนตาย และภูมิหลังครอบครัวของนักโทษชาย ฆ่าคนตายที่ถูกตัดสินจองจำอยู่เรือนจำคลองเปรมและบางขวาง 105 ราย โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าฆาตกรชายที่ศึกษา มีอายุเฉลี่ย 31.4 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 50.5) จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 61) อาชีพเกษตรกรและรับจ้าง และมีรายได้ ต่ำ (ร้อยละ 88.6 มีรายได้ต่ำกว่า 4,000 บาทต่อเดือน) ส่วนมากบิดามารดาของฆาตกร ยังมีชีวิตอยู่และมีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน อาชีพของบิดามารดาคือ เกษตรกรหรือรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และจบการศึกษาระดับประถม ในวัยเด็ก ฆาตกรได้รับ การเลี้ยงดูโดยบิดามารดา (ร้อยละ96.2) มีสัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดา (ร้อยละ 84.8) ส่วนใหญ่บิดามารดาใจดีและไม่เล่นการพนัน แต่พบว่าบิดา ดื่มสุรา ร้อยละ 44.8 และมารดาดื่มสุรา ร้อยละ 4.8 อุปนิสัยของฆาตกรเป็นคนเลือดร้อน ( ร้อยละ 44.8 ) ส่วนใหญ่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ (ร้อยละ 82.9 และร้อยละ 87.6 ตามลำดับ) ปัจจัยชักจูงให้ฆ่าคนตาย พบว่า เกิดจากการถูกดูหมิ่นโดยผู้ตาย ร้อยละ 48.6 โกรธแค้นหรืออิจฉาริษยา ร้อย 24.8 ขัดผลประโยชน์หรือแข่งกันทำมาหากิน ร้อยละ 9.5 และรับจ้างฆ่าคนตาย ร้อยละ 4.8 ส่วนปัจจัยเสริมเร่งให้ทำการฆ่าคนตาย พบว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาทกับผู้ตาย ร้อยละ 50.5 ดื่มสุราแล้วทะเลาะกัน ร้อยละ 21.0 เกิดจากการพนัน ร้อยละ 2.9 และเกิดจากการต่อสู้ชกต่อยจนฆ่ากันตาย ร้อยละ 2.9
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
click here catch a cheater what is infidelity
read go married and want to cheat
spy phone apps android go spyware for android phone
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat
horny sex stories read reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: forensic, forensic psychiatry, homicide, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, ฆาตกร, นักโทษชาย, ฆาตกรชาย่, ภาวะสุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100353704236

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ