เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษากลุ่มบำบัดระยะสั้นขนาดเล็กในผู้ป่วยวัยรุ่นหญิงตอนต้น.

 

ผู้วิจัย/Authors: พนม เกตุมาน, วินัดดา ปิยะศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษากลุ่มบำบัดระยะสั้นขนาดเล็กในผู้ป่วยวัยรุ่นหญิงตอนต้น.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2534, 209-219

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อวัดผลของการใช้การรักษาแบบกลุ่มบำบัดขนาดเล็กระยะสั้นในผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นหญิงตอนต้น จำนวน 8 คน พบกัน 8 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2534 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 ณ หน่วยจิตเวชเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวัดผลโดยใช้แบบสอบถามปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์แก่พ่อแม่ และผู้ปกครอง ผลการศึกษา พบว่าปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ลดลงอย่างชัดเจน คือ การขาดการควบคุมอารมณ์โกรธก้าวร้าว ความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องแสดงออก และความรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่
website read here i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: กลุ่ม, กลุ่มจิตบำบัด, จิตบำบัด, จิตบำบัดกลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Code: 100343604199

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ