เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการการปรับปรุงโปรแกรมทางอาชีพสำหรับ บุคคลปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล.

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา สูตะบุตร, คอนนี่ ชิลล์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการการปรับปรุงโปรแกรมทางอาชีพสำหรับ บุคคลปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2534,256-261

รายละเอียด / Details:

โครงการนี้มุ่งหมายที่จะปรับปรุงการสอนโปรแกรมทางอาชีพของโรงพยาบาลราชานุกูลเพื่อเตรียมนักเรียนที่มีภาวะปัญญาอ่อนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ โครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2532 ด้านการฝึกอบรมบุคลากรจากโปรแกรม 3 โปรแกรม คือ เตรียมฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพและโรงงานในอารักษ์ โดยการทบทวนตรวจสอบเป้าหมายและหลักสูตรของโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและเจตคติของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมให้กระจ่างชัด หลังจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและตารางสอนซึ่งเน้นในเรื่องการปรับใช้ทักษะทางวิชาการ ทักษะการสื่อความหมายและสังคม การพัฒนาทักษะทางการทำงานและงานบ้านขณะนี้เป็นช่วงระยะการทดสอบนักเรียนซึ่งจะมีทุกๆ 6 เดือน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของนักเรียนและประสิทธิภาพการสอนของบุคลากร ถึงแม้จะยังไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นทางการ แต่จากการเฝ้าสังเกต ปรากฎว่า นักเรียนเพิ่มความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น บุคลากรมีความพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น การจัดโปรแกรมที่ระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนทำให้สามารถเลือกเรื่องที่จะสอนได้อย่างเหมาะสมยิ่ง
website why people cheat in marriage wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheaters link all women cheat

Keywords: mental retardation, occupational therapy, MR , ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาชีวบำบัด,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100343604187

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ