เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เด็กกับการหย่าร้าง

 

ผู้วิจัย/Authors: วินัดดา ปิยะศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: เด็กกับการหย่าร้าง

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2535. หน้า 25-30

รายละเอียด / Details:

ผู้รายงานการศึกษาเด็ก 20 คนจาก 18 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดดยตรงจากการหย่าร้าง ในผู้ป่วยจิตเวชเด็กช่วงเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนกรกฎาคม 2534 พบเด็กปกติ 1 ราย ปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อการหย่าร้างไม่จำเป็นต้องมีเสมอไป ถ้ามีจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมถดถอยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และเป็นปัญหาอารมณ์และความสับสนในเด็ก 6-9 ปี ถ้าขาดความเข้าใจหรือขาดความช่วยเหลือจะทำให้เกิดเป็นปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก และจะมีผลต่อเด็กในระยะยาว โดยจะออกมาเป็นปัญหาอารมณ์ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียน การสังคม และการปรับตัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษา มีบิดามารดากลุ่มหนึ่ง (ร้ยละ 35) นี้ยังมีความขัดแย้งสูงระหว่างกันทั้งที่หย่าขาดแล้ว แต่ยังมีการต่อสู้ทั้งทางกาย วาจา และ/หรือเอาเด็กเป็นตัวต่อรอง ทำให้เสริมปัญหาในเด็กให้รุนแรงยิ่งขึ้น
abortion personal stories site suction abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat

Keywords: เด็กกับการหย่าร้าง, ผู้ป่วยจิตเวช,เด็ก, สุขภาพจิต, จิตเวช, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ฝ่ายจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลเด็ก

Code: 008102

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานวิจัย