เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2543, หน้า 1-13.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความชุกของการขับรถประสบอุบ้ติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่มีผลต่อการขับรถประสบอุบัติเหตุ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 648 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคล แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Maudsley Personality Inventory (MPI) และแบบทดสอบปัญหาสุขภาพจิต The General Health Questionaire-30 (GHQ-30) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC.
unfaithful spouse unfaithful husband
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
abortion personal stories site suction abortion
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women who cheated read looking for affair
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ความชุก, จิตวิทยา, อุบัติเหตุ, ผู้ขับขี่รถแท็กซี่, ปัจจัยด้านจิตสังคม, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 0077

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ