เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: ธิดารัตน์ ศรีสุโข

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2543, หน้า 36-44

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอาย วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 คน โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 12 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 1.30 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมกระบวนการกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม 1. คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองแตกต่างไป จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 2. คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างไปจากก่อนการทดลอง 3. คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 สรุป ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการกลุ่มสามารถเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นสถานสงเคราะห์คนชราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ และควรนำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์อื่นๆ หรือในชมรมผู้สูงอายุต่อไป.
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater women affair open
spy phone free download android spy apps free texting spyware
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: กระบวนการกลุ่ม, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ, สุขภาพจิต, สถานสงเคราะห์คนชรา, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 00732

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ