เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการกับปัญหาในเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

 

ผู้วิจัย/Authors: อนงรัตน์ เหล่าเขตรกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการกับปัญหาในเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2543, หน้า 26-35

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการกับปัญหาในเยาวชนที่กระทำผิด และลักษณะของการใช้วิธีการในการจัดการปัญหาแต่ละรูปแบบว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือระดับที่นำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมและการปรับตัว ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบในการจัดการปัญหากับปัจจัยบางประการในเยาวชนที่กระทำผิด ได้แก่ เพศ สติปัญญาการสนับสนุนทางสังคม ประเภทการกระทำผิด และจำนวนครั้งในการจับกุม วิธีการศึกษา เยาวชน ที่กระทำผิดจำนวน 120 คน ที่เข้ามารับบริการตรวจประเมินทางจิต หรือเข้ารับการให้คำปรึกษาหรือบำบัด ณ ศูนย์ให้คำผรึกษาเบาวชนและครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 2. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 3. แบบทดสอบ Standard Progressive Matrices และ 4. แบบแระเมินรูปแบบการจัดการกับปัญหา (ฟอร์ม Y) ผลการศึกษา พบว่าร้อยละ 88.3 ของเยาวชนที่กระทำผิดมีลักษณะการจัดการกับปัญหาอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรูปแบบการจัดการกับปัญหาที่ถุกเลือกใช้มากที่สุดคือ Internailzed avoidance รองลงมาคือ Internalized denial ส่วนรูปแบบการจัดการกับปัญหาที่ถูกเลือกใช้น้อยที่สุดคือ Externalized attack พบว่าร้อยละ 11.7 ของเยาวชนผู้กระทำผิดมีลักษณะการจัดการกับปัญหาอยู่ในระดับที่นำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมและการปรับตัว โดยที่ส่วนมากของเยาวชนที่กระทำผิดในส่วนนี้มีการใช้วิธี Externalized avoidance มากจนเกินไปจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับรูปแบบในการจัดการปับปัญหา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สติปัญญา การสนับสนุนทางสังคม และจำนวนครั้งที่ถูกจับกุมกับรูปแบบในการจัดการกับปัญหา ยกเว้นเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการกับปัญหาจำแนกตามตัวแปรประเภทกระทำผิด พบว่าเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์เลือกใช้วิธีการ Externalized attack มากกว่าเยาวชนที่กระทำผิดในคดีอื่นๆ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website link wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs go redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: รูปแบบการจัดการกับปัญหา, เยาวชนที่กระทำผิด, สุขภาพจิต, พฤติกรรม, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 00730

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ