เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาที่มีต่อภาวะสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาที่มีต่อภาวะสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2543, หน้า 1-13.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสึกษาผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคคล วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคคลทั่วไปที่เข้าอบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมาศรมนานาชาติ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2542 จำนวน 63 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 25 คน โดยใช้แบบสำรวจสุขภาพจิตสำหรับคนไทย (The Thai Mental Health Questionnaire : TMHQ) พัฒนาโดยสุชีรา ภัทราตวรรตน์ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังจากการเข้าอบรมอานาปานสติภาวนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และนำเสนอเป็นตารางประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษา พบว่าภายหลังจากการเข้าอบรมอานาปานสติภาวนาแล้ว สุขภาพจิตของผู้เข้าอบรมที่มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเหณฑ์ปกติ มีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็มีแนวโน้มว่าดีขึ้นกว่าก่อนเข้าอบรมและมีบางส่วนเห็นว่าการแสดงออกทางสังคมดีขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีแนวโน้มของภาวะสุขภาพจิตไม่ดีตอบว่ารู้สึกดีในทุกด้านท ยกเว้นผู้ที่มีการรับรู้ผิดปกติที่เห็นว่าเหมือนเดิม สรุป การศึกษาครั้งนี้นำไปสู่แนวคิดของการพัฒนาตนว่า การจะเข้าสู่แนวทางปฏิบัติด้วยเทคนิควิธีใด ต้องพิจารณาถึงความพร้อมทางจิตใจและร่างกายของบุคคลด้วย จึงจะทำให้ได้ผลดีตามเป้าหมาย
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
read website married and want to cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
abortion personal stories site suction abortion
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, อานาปานยติ, สุขภาพจิต-สมาธิ, ภาวะสุขภาพจิตของบุคคล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00726

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ