เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมประสงค์ ศิริวงศ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2534 หน้า 78-89

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เน้นการศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านอาการ การดูแล ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องรักษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2534 สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยจะเก็บข้อมูลจากญาติผู้ป่วยจิตเวชที่สามารถติดตามหาที่อยู่พบเท่านั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัย ด้านอาการและการดูแลผู้ป่วยและปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.96 และ 34.47 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters go open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
cheats read infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: ปัจจัยที่ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเวช, โรคจิต, psychiatry, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00098

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ