เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2534 หน้า 63-77

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวมาตรฐานสร้างโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำราเอกสารทางวิชาการ และได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 20 ท่าน ตามเทคนิคเดลฟายความสอดคล้องของความคิดเห็นวิเคราะห์โดยการหาค่ามัธยฐาน และค่ากระจายควอไทล์ ความเที่ยงของเนื้อหาทดสอบโดยการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงโดยพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จำนวน 24 ท่าน ผลการวิจัยได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว รวม 3 มาตรฐาน โดยมีมาตรฐานเชิงกระบวนการ 38 ข้อ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ 34 ข้อ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวมีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้ป่วยและบุคคลอื่นปลอดภัยจากอันตรายในขณะที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยได้รับการตอบสอนงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ 3 ผู้ป่วยปรับตัวและระบายความก้าวร้าวได้อย่างเหมาะสม
click here read here what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: มาตรฐานการพยาบาล, พฤติกรรมก้าวร้าว, การพยาบาล, มาตรฐาน, ก้าวร้าว, psychiatric nursing, violence behavior, nursing standard

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 00097

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ