เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลโครงการการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: วนิดา รัมมนต์

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลโครงการการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542 หน้า 61-74

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชซึ่งกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนิติจิตเวชจัดขึ้น โดยจัดอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ทั้งหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตและนอกกรมสุขภาพจิต เนื้อหาการอบรมเป็นการให้ความรู้ทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินเนื้อหาของหลักสูตร ประเมินประโยชน์ที่ผู้ผ่านการอบรมนำไปใช้ ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมและประเมินความจำเป็นในการจัดอบรม ประชากรที่ศึกษาคือผู้ผผ่านกาอบรมในปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2539 จำนวน 102 คน และผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมจำนวน 90 คน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นหาความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบาคได้= 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายปิดนำมาวิเคราะห์เนื้อหา แยกเป็นรายด้าน 3 ด้าน ผลของการวิจัยพบว่า ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.4 อายุระหว่าง31-40 ปื ร้อยละ 59.8 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 58.8 ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีงานนิติจิตเวช ร้อยละ 76.7 ก่อนการอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติจิตเวช ร้อยละ 66.7 หลังการอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช ร้อยละ 70.6 ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 56.7 และเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/ภาควิชา ร้อยละ 25.6 การประเมินความคิดเห็นของเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับประโยขน์ของหารอบรมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง (X=3.34)ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 79.41 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านบริการ 12.75 นำความรู้ไปใช้ในด้านวิชาการ ร้ออยละ 7.84 นำความรู้ไปใช้ในด้านบริหาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาและรูปแบบการ นำเสนอพบว่า มีความเหมาะสมปานกลาง (X=3.30 และ3.48 ตามลำดับ) ส่วนความคิดเห็น เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม ทั้งผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นว่า หลังการอบรมผู้ผ่านการอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งทางจิตเวชและนิติจิตเวชในระดับสูงเช่นเดียวกัน (X=4025 และ 4.17ตามลำดับ) ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นว่า มีความต้องการและมีความจำเป็นต้องการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอยู้ในระดับมาก และความต้องการเข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับปานกลาง
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read website married and want to cheat
cheaters wife affair read
website cheat how often do women cheat on their husbands
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
spy phone apps android go spyware for android phone
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what read women who cheat with married men
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยนิติจิตเวช อบรม โครงการอบรม การดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช การพยาบาล..ผู้ป่วยนิติจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00090

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ