เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: โปรยทิพย์ กสิพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542 หน้า 55-60

รายละเอียด / Details:

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีบุคคลจำนวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล ปัญหาทางสุขภาพจิตสูงขึ้น โดยเฉพาะความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตที่รุนแรง คือ โรคจิตการฆ่าตัวตาย รวมทั้งเป็นมูลเหตุสำคัญที่ ทำให้ประชาชนใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นสภาวะสุขภาพของคนไทยกำลังเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจิตเวชคือ บุคคลที่ขาดความสามารถในการปรับตัว เป็นผลให้เกิดความแปปรปรวนทั้งด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม (Weir and Wei, 1996) อยู่ในสภาพที่ป่วยเรื้อรัง มักมีอาการเป็นๆ หายๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาพยาบาล ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการบำบัดรักษาจากโดรงพยาบาลคือ ไม่สามารถอยู่ในชุมชนและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะในเรื่องความคิดเห็น การตัดสินใจ การทำงาน กิจวัตรประจำวัน เป็นต้น ญาติต้องคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยอมรับ ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังไร้ค่าเมื่อออกสู่สังคมภายนอก เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับในตัวผู้ป่วย ไม่เชื่อว่าผู้ป่วยจะทำประโยชน์ได้ แสดงท่าทีออกมาให้ผู้ป่วยเห็นการที่ถูกรังเกียจและถูกแยกจากสังคม จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง รู้สึกสะเทือนใจมากขึ้น กลับป่วยเป็นโรคจิตซ้ำอีก ปัญหาดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเมื่อยังไม่พร้อม คือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจิตลดลงแล้ว กลับบ้านทันทีโดยไม่มีโอกาสได้เตรียมพร้อมที่จะดูแลตนเองไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตตนเอง กลุ่มช่วยเหลือตนเองเป็นกลุ่มหนึ่งของแรงสบับสนุนทางสังคมซึ่งเป็นตัวแปรจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย มีผลโดยตรงต่อการส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งทางด้านการป้องกันโรค การส่งเสริม สุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยกลุ่มจะช่วยเหลือสมาชิกเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง และสามารถเรียนรู้วิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ดรุณี ชุณหะวัต, 2539) การนำกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง มาใช้กับผู้ป่วยจิตเวชนี้ ทำให้ผู้ป่วยเกิดการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยได้มีการพบปะ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต กลุ่มจะช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้วยการเรียนรู้วิธีดูแลตนเองและนำประโยชน์จากกลุ่มมาพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีพยาบาลจิตเวชเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้กำลังใจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการกลุ่ม จากการศึกษาคุณค่าของกลุ่มช่วยเหลือตนเองดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการนำกลุ่มช่วยเหลือตนเองมาใช้เพื่อพัฒนาการความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชได้ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาว่าการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองนั้นมีผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองที่ดีจะส่งผลให้ ผู้ป่วยจิตเวชดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone apps android go spyware for android phone
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: พฤติกรรม, ผู้ป่วยจิตเวช, การดูแลตนเอง, การพยาบาล..จิตเวช...กลุ่มบำบัด.......กลุ่มช่วยเหลือตนเอง การพยาบาลจิตเวช psychiatry behavior self health care group

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00089

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ