เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542 หน้า 32-44

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการปรับตัว ของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวที่บ้าน และศึกษาผลการใช้กระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้านต่อความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ที่เคยรับการรักษาที่หน่วยจิตเวช โรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 10 รายและญาติที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัวละ 1 รายรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ แบบประเมินความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว และกระบวนการให้คำปรึกษาผู้ป่วย จิตเวชและครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และแก้ไขจนสามารถนำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าความเที่ยงของ แบบประเมินความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว มีค่าเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตแวชผู้ใหญ่ก่อนให้คำปรึกษาอยู่ในระดับต่ำ ส่วนครอบครัว ส่วนใหญ่ คือ มารดาและสามีของผู้ป่วย ความสามารถในการปรับตัวก่อนทดลองอยู่ในระดับดี 2. ภายหลังใช้กระบวนการให้คำปรึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า ความสามารถในการปรับตัวทั้งของผู้ป่วยและญาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .01 ความสามารถในการปรับตัวด้านที่สามารถพัฒนาได้สูงมากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งของผู้ป่วยและญาติก็คือด้านความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกันรองลงมาได้แก่ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสรีรวิทยาและด้านบทบาทหน้าที่ตามลำดับ การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ และครอบครัวสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้าน และการใช้กระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้านสามารถส่งผลถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวด้านความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกันความสามารถในการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสรีรวิทยา และด้านบทบาทหน้าที่
cheater marriage affairs go
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how to catch a cheat open married men having affairs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
percent of women that cheat link how to spot a cheater
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความสามารถในการปรับตัว, การให้คำปรึกษาผู้ป่วย, ครอบครัว, ที่บ้าน, ผู้ป่วยจิตเช, การพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00087

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ