เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการทำกลุ่มประคับประคองต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการทำกลุ่มประคับประคองต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542 หน้า 64-72

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทำกลุ่มประคับประคองต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรานักบุญโญเซฟ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุระหว่าง 60-75 ปี มีภาวะซึมเศร้า และไม่มีปัญหาสมองเสื่อม จำนวน 20 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 ราย กลุ่มควบคุม 10 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและแบบวัคดความเศร้าในผู้สูงอายุ (G.D.S.) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความเศร้าของอรวรรณ ลี่ทองอิน (2535) ผู้วิจัยนำแบบวัดความเศร้าไปหาความตรงด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และหาความเที่ยงได้ 0.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ในช่วงหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 2. ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง ในช่วงก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มควบคุม ในช่วงก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
website link wife cheaters
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: กลุ่มบำบัด ซึม ซึมเศร้า ผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, group therapy group psychotherapy depress depression de การพยาบาล..ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า การพยาบาลจิตเวช พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 00082

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ