เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา ภักดีมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542 หน้า 57-63

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวช ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรพยาบาล จำนวน 122 คน ผู้ป่วยจิตเวชชาย จำนวน 100 คน และผู้ป่วยจิตเวชหญิง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความคิดห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของบุคลากรพยาบาล 2. แบบสัมภาษณืข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์ความคิดห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผู้วิจัยได้นำไปทดสอบความเชื่อมั่นดดยวิธีห่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และ .83 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ ที (test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของบุคลากรพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชชาย และผู้ป่วยจิตเวชหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 158.43, 102.34 และ106.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.89, 12.24 และ 10.73 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด พบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ดีกว่าพยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
read website married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters infidelity open
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
meet to cheat go why women cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
looking to cheat click my husband cheated on me
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ความคิดเห็น, บุคลากรพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, ความคิดเห็น, โรคจิต ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, ความคิดเห็น, กลุ่มบำบัด, group, nurse, psychiatric patient

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Code: 00081

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ