เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเข้มแข็งอดทน และความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตรน์ตนา อ้นภู

ชื่อเรื่อง/Title: ความเข้มแข็งอดทน และความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

โรคหัวใจเป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังที่ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง การมีผู้ป่วยโรคหัวใจอยู่ในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัว โดยทำให้สมาชิกครอบครัวเกิดความเครียด ความเข้มแข็งอดทนเป็นปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้สมาชิกครอบครัวสามารถควบคุม และจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเผชิญต่อความเครียดได้ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งอดทนและระดับความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากสมาชิกครอบครัวที่มาดูแล หรือมาเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2545 จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสำรวจความเข้มแข็งอดทนที่ดัดแปลงมาจากผกาพันธ์ วุฒิลักษณ์ และอุบล นิวัติชัย (2541) และ 3) แบบความรับรู้ความเครียดของสิริสุดา ซาวคำเขต (2541) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.43 มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ในระดับต่ำในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 71.43 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งแอดทนเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีวิธีการปรับตัว และเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
read go married and want to cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, หอผู้ป่วยหนัก, ครอบครัว, ภาวะเครียด, เครียด, stress, chronic, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย