เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจอุบัติการการถูกทำร้ายร่างกาย โดยผู้ป่วยจิตเวชและปฏิกิริยาตอบสนองของพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ช่อทิพย์ สันธนะวนิช

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจอุบัติการการถูกทำร้ายร่างกาย โดยผู้ป่วยจิตเวชและปฏิกิริยาตอบสนองของพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542 หน้า 32-45

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอุบัติการการถูกทำร้ายร่างกายในเจ้าหน้าที่พยาบาลจิตเวชและศึกษาถึงข้อมูลต่าง ๆ ในขณะเกิดเหตุการณ์รวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนองของเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อภาวะการถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลที่มีหอผู้ป่วยจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 340 ชุด เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบว่าเคยถูกทำร้ายเท่านั้น ที่มีข้อมูลสมบูรณ์มาวิเคราะห์จำนวนทั้งหมด 124 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณค่าร้อยละ ค่ามัชฉิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบที่ (t-test) ผลการศึกษาพบว่าอุบัติการการถูกทำร้ายในเจ้าหน้าที่พยาบาลจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 39.70 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.6 และไม่เคยได้รับการอบรมด้านการป้องกันตัวคิดเป็นร้อยละ 52.4 จำนวนครั้งที่ถูกผู้ป่วยทำร้ายอยู่ระหว่าง 1-5 ครั้งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.9 โดยเฉลี่ยถูกทำร้าย 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับปฏิกริยาการตอบสนองต่อการถูกทำร้ายเท่ากับ 110.15 (คะแนนเต็ม 255 คะแนน) โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยปฏิกริยาการตอบสนองด้านอารมณ์เท่ากับ 58.50 (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยทางด้านร่างกายเท่ากับ 32.50 (คะแนนเต็ม 85 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยทางด้านสังคมเท่ากับ 19.15 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับปฏิกริยาการตอบสนองต่อการถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ป่วยจิตเวชมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับและไม่เคยได้รับการอบรมการป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<.001
why men have affairs website married men who cheat with men
wife cheaters go open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs

Keywords: ถูกทำร้ายร่างกาย, พยาบาลจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, หอผู้ป่วยจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00079

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ