เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวิมล สมัตถะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542 หน้า 24-31

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช ก่อนและหลังการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านและเปรียบเทียบความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช ที่ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านกับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการดูแลตามปกติ ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชที่เคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และได้รับการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่องในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 30 คน เครื่องที่ใช้ในการทดลองคือ แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวชภายหลังที่ได้รับการดูแลโดยใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านสูงกว่าก่อนได้รับการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
married looking to cheat link how can people cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, การพยาบาล, การดูแล, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, ้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยโรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00078

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ