เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อการลดความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง ตา หู คอ จมูก และปาก

 

ผู้วิจัย/Authors: ปทุมภรณ์ แซ่จึง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อการลดความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง ตา หู คอ จมูก และปาก

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 14, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2539 หน้า 39-47

รายละเอียด / Details:

การศึกษาผลของการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อการลดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง ตา หู คอ จมูกและปาก ที่มารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยรังสีรักษา แผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลศิริราชระหว่างเอนเมษายนพ.ศ 2532 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ 2538 โดยไม่จำกัด เพศ วัย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ และวิธีการรักษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบบังเอิญจำนวน 50 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม จได้รับการคัดเลือกให้มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในแต่ละ๕ เกี่ยวกับตำแหน่งของมะเร็ง (region) วิธีรักษา ระดับความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตระดับความวิตกกังวลระดับความซึมเศร้า ช่วงอายุ และเพศ กลุ่มควบคุมจำนวน 25 คน ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตร จากพยาบาลประจำการ กลุ่มทดลองจำนวน 25 คน ได้รับการเยี่ยม การพูดคุยทั่วไป พร้อมทั้งได้รับการฝึกหัดอานาปานสติสมาธิจากผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความวิตกกังวลและแบบวัดความซึมเสร้า คู่มือฝึกหัดทำสมาธิขึ้นต้นและบทกล่าวนำในขณะฝึกทำสมาธิ ผู้วิจัยประเมินความวิตกกังวล และความซึมเสร้าของกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง คือในวันแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครบ 3 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูล ทำโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างโดย T-test
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
most women cheat cheat husband married men cheat
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: การพยาบาล..จิตเวช...ภาวะซึมเศร้า..ภาวะวิตกกังวล...ผู้ป่วยมะเร็ง ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ผู้ป่วยมะเร็ง depress anxiety anxious cancer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00077

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ