เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียบด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: บุศรินทร์ หลิมสุนทร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียบด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2544 หน้า 20-28

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการจัดการความเครียด นักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 309 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการวิจัยพบว่า ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤฆติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) และการรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ลักษณะของแต่ละบุคคล (การรับรู้ภาวะสุขภาพ) และอิทธิพลของสถานการณ์ (ความเครียด) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคล (พฤติกรรมการจัดการความเครียด)
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด เครียด นักศึกษาพยาบาล, stress coping of stress coping พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Code: 00076

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ