เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด และการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี สรรเสริญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด และการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 หน้า 1-19

รายละเอียด / Details:

สตรีวัยหมดประจำเดือนเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์และ สังคม จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่ง และจำเป็นต้องรับการส่งเสริมสุขภาพการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปประสงค์ เพื่อการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียดและการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมอประจำเดือนและเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะสุขภาพและความเครียดของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีการออกกำลังกายต่างกัน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบของนิวแมนมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยหมดประจำเดือนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 410 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบวัดความเครียด และแบบประเมินการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 45 ของสตรีวัยหมดประจำเดือนกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการออกกำลังกายอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 60 มีการรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับปานกลาง สำหรับ ความเครียด พบว่า ร้อยละ 68 มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำ การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ฑ=.533, p<.01) แต่ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-.244,p<.01) และยังพบว่ากลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีระดับการออกกำลังกายมากมีการรับรู้ภาวะสุขภาพดีกว่ากลุ่มที่มีระดับการออกกำลังกายน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.01) นอกจากนี้กลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีระดับการออกกำลังกายมากมีความเครียดน้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับการออกกำลังกายน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.01) ผลการศึกษานี้เสนอแนะว่าการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่ง่าย ปลอดภัย และมีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน
website why people cheat in marriage wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, สตรีวัยหมดประจำเดือน, วัยทอง, menopausual syndrome, menopause, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์

Code: 00075

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ