เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี

 

ผู้วิจัย/Authors: คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2544 หน้า 84-97

รายละเอียด / Details:

วิธีการตรวจ/รักษาทางการแพทย์หลายอย่างก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ป่วยรวมทั้งการตรวจหลอดเลือดทางรังสี การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความเป็นห่วง (emotional concerns) ความวิตกกังวล (anxiety) และความต้องการข้อมูล (informational needs) ในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสาม โดยใช้ทฤษฎีการปรับตัวต่อความเครียดจากความเจ็บป่วย และการตรวจ/รักษาของ Johnson's Self-regulation theory (1997) เป็นกรอบแนวในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับตจรวจหลอดเลือดทางรังสี เป็นครั้งแรกที่หหน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 60 คน ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ผู้ป่วยล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนวันตรวจโดยใช้แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญของ สไปเบอร์เจอร์ (Spielberger, 1983) และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับความเป็นห่วงความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดของจอห์นสันเป็นแนวทาง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำประเด็นความเป็นห่วงต่อการตรวจหลอดเลือดทางรังสีที่มีคะแนนสูงสุด คือ ความวิตกกังวลว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้คงรุนแรงจึงต้องมีการตรวจหลอดเลือดทางรังสี รองลงมาคือ รู้สึกตื่นเต้น กลัว เพราะไม่เข้าใจวิธีการตรวจและความเป็นห่วงว่าการตรวจอาจมีผลรบกวนต่อ สุขภาพ และ/หรือการทำงานในอนาคตตัวแปรทั้งสามต้องการข้อมูลในระดับค่อนข้างสูงและเหตุผลที่ต้องการข้อมูลของผู้ป่วยส่วนใหญ่เพื่อลดความวิตกกังวลของตนเอง จากผลการวิเคระห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้พบว่า ตัวแปรทั้งสาม ได้แก่ ความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความต้องการข้อมูล มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันและกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นการสนับสนุนว่าข้อมูล/ความรู้ มีบทบาทลดความเป็นห่วง และความวิตกกังวลในผู้ป่วยทที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสีได้ และการให้ข้อมูล/ความรู้อย่างเพียงพอเมาะสมเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสีเป็นสิ่งจำเป็น ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถไปใช้ประโยชน์ในการวางแนการจัดโปรแกรมการเตรียมข้อมูล/ความรู้ (Informational intervention) โดยใช้กรอบแนวคิดของจอห์นสัน (1997) ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถปรับตัวต่อการตรวจหลอดเลือดทางรังสีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband site my wife cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women looking to cheat link when a husband cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: ความเป็นห่วง, ความวิตกกังวล, ความต้องการข้อมูล, การตรวจหลอดเลือดทางรังสี , วิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช, ภาวะวิตกกังวล, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สภาการพยาบาล

Code: 00074

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ