เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของชาวเขา Pain Coping Behavior During Labor of Hikk Tribe

 

ผู้วิจัย/Authors: ศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของชาวเขา Pain Coping Behavior During Labor of Hikk Tribe

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2544 หน้า 15-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด ในระยะคลอดของชาวเขา กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวเขาที่มาคลอดในห้องคลอดของโรงพยาบาลแม่สรวย เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบสังเกตพฤติกรรม การเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ของสเตอร์รอค ดดยฉวี เบาทรวง และสุพิศ รุ่งเรืองศรี (2537) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีของสเปียร์แมน มีค่าเท่ากับ 0.87 ข้อมูลที่สมบูรณ์และใช้วิเคราะห์มีจำนวน 61 ชุด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 23.7 ปี อายุต่ำสุด 15 ปี และสูงสุด 40 ปี ไม่ได้รับการศึกษา 43 ราย (71 %) มีอาชีพเกษตรกรรม 57 ราย (94%) พูดภาษาไทยได้ 46 ราย (75%) ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก 28 ราย (46 %) ได้รับการฝากครรภ์ 54 ราย (88.5%) คะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (X=6.84,SD=1.67) โดยกลุ่มตัวอย่างครรภ์แรกมีคะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดต่ำกว่าครรภ์หลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
website why people cheat in marriage wife cheaters
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
aids pictures symptoms click aid symptoms
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women looking to cheat link when a husband cheats
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters link all women cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, ความเจ็บปวด, การคลอด, ชาวเขา, พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด, pain, behavior, coping

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สภาการพยาบาล

Code: 00073

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ