เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลธิดา สิมะวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง การวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มวัดก่อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเป็นผ็ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันป่าตอง ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ 2545 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ดัชนีวัดความหวัง และแผนจิตบำบัดกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการทดสอบที่มีเครื่องหมายกำกับวิลคอกซัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังเข้าจิตบำบัดกลุ่มมีคะแนนความหวังสูงกว่าก่อนเข้าจิตบำบัดกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ผลการศึกษาเสนอแนะว่า การทำจิตบำบัดกลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ ดังนั้นพยาบาลจิตเวชสมควรที่จะประยุกต์การทำจิตบำบัดกลุ่มในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: กลุ่มจิตบัดบัด, ความหวัง, ผู้ติดเชื้อเอไอวี, การพยาบาลจิตใจผู้ติดเชื่อเอขไอวี, group psychotherapy, psychotherapy, aids, hiv, hope,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย