เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

ผู้วิจัย/Authors: พชรชัย เรือนสิทธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากจะได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายที่เกิดจากการได้รับเชื้อ แล้วยังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถปรับตัวได้ อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ฉะนั้นการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ในโครงการแพทย์และสังคมแบบกลางวันของโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2545 จำนวน 80 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวอล์คเกอร์ ซึ่งแปลย้อนกลับโดย ศิริมา วงศ์แหลมทอง (2542) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยที่พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตหลายด้านเกือบทุกด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และด้านกิจกรรมทางด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนในการปฏิบัติการพยาบาล โดยให้การส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต โดยเฉพาะด้านกิจกรรมด้านร่างกาย
click here cheat on husband what is infidelity
women looking to cheat link when a husband cheats
married men affairs go reasons why husbands cheat
cheaters link all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, เอขไอวี, ผู้ติดเชื้อ, เอดส์, HIV, hiv, aids, mental health,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย