เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทความวิจัย ความต้องการเป้าหมายและสถานการณ์ที่เอื้อต่อการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาลสภากาชาดไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ลดาวัลย์ รวมเมฆ

ชื่อเรื่อง/Title: บทความวิจัย ความต้องการเป้าหมายและสถานการณ์ที่เอื้อต่อการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาลสภากาชาดไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 หน้า 65-76

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและเป้าหมายของพยาบาลสภากาชาดไทยในการจัดทำผลงานเพื่อขอประมินเข้าตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาล และสถานการณ์ที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาล โดยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พยาบาลระดับ 6 และ 7 จำนวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลที่ร่วมสนทนากลุ่มมีความต้องการจัดทำผลงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นโอกาสที่ได้เผยแพร่ผลงาน พัฒนาความรู้ ความสามารถและใช้ศัยภาพของตนเองในการเลื่อนระดับและเงินเดือน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกทัดเทียมเพื่อนโดยไม่ต้องรอความหวังการเลื่อนตำแหน่งในสายงานบริหาร สถานการณ์ที่จะเอื้อต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานประกอบด้วย สถานการณ์ส่วนบุคคลได้แก่ สถานการณ์ที่ผู้ต้องการจัดทำผลงานบริหารจัดการเวลาได้เหมาะสม เพื่อการอ่าน ค้นคว้า และเขียนผลงาน การรับทราบข้อมูลเพื่อการจัดทำผลงานที่ถูกต้อง ความรู้ในการเขียนและเรียบเรียงผลงานวิชาการ สถานการณ์ภานนอก ได้แก่ สถานการณ์ที่มีบรรยากาศวิชาการและการพัฒนาในหน่วยงาน ฝ่ายและองค์การ การจัดที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมในการให้ คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ที่มีความชัดเจนของเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาผลงานและการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to catch a cheat open married men having affairs
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ความต้องการ, เป้าหมาย, สถานการณ์, ตำแหน่งวิชาการสายงานพยาบาล, พยาบาล.

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 00059

ISSN/ISBN: 0858-1231

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ