เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544 หน้า 40-49

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม พฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยจนเองของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อายุระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 581 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 21.0 ของนักศึกษาพยาบาลตรวจเต้านมด้วยตนเองตามปกติเดือนละครั้ง และร้อยละ 22.9 ไม่เคยตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในด้านความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองพบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้วย One-Way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 และระหว่างชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ค่าคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 ชั้นปีอยู่ในระดับสูงในหมวดการรับรู้ ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในระดับปานกลาง ในหมวดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมและหมวดการรับรู้ความรุนแรงของโรค และอยู่ในระดับต่ำ ในหมวดการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การหาความสัมพันธ์ด้วยสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองกับความรู้ พบว่ามีความสัมพันธืเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .236, P < .01) เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู้อุปสรรค (r = -.197, P < .01) ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้อาจใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการช่วยสืบคนมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เหล่านี้แก่สตรีในสังคม/ชุมชนในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ความเชื่อ, พฤติกรรม, การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, สุขภาพจิต มะเร็งเต้านม ความเชื่อด้านสุขภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00058

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ