เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตของแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทวัน สุวรรณรูป และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544 หน้า 31-39

รายละเอียด / Details:

การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของแม่บ้านใน 3 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2542 กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่สมรสแล้ว อายุ 19-66 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัย 255 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม GHQ-28 ฉบับภาษาไทย ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มแม่บ้านมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 33.7 ในจำนวนนี้พบว่าร้อยละ 89.8 ให้ข้อมูลว่าได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยคู่สมรสเป็นบุคคลแรกที่กลุ่มตัวอย่างจะปรึกษาเมื่อมีปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไข สำหรับแหล่งที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินของกลุ่มตัวอย่าง คือญาติพี่น้อง ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05) ได้แก่การศึกษา และรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างชัดเจน หน่วยงานให้บริการสาธารณสุขควรจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา หรือจัดกิจกรรมคลายเครียดให้กลุ่มแม่บ้านในต่างจังหวัด
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters go open
spy phone free download android spy apps free texting spyware
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, แม่บ้าน, สุขภาพจิต, วิกฤติเศรษฐกิจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00057

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ