เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทความวิชาการ Power Analysis กับงานวิจัยทางการพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: บทความวิชาการ Power Analysis กับงานวิจัยทางการพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544 หน้า 16-21

รายละเอียด / Details:

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอธิบายความหมาย และวิธีการวิเคราะห์ค่ากำลังทดสอบหรือค่ากำลังทดสอบ (Power) ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาลจากการสังเกตผลงานวิจัยทางการพยาบาลที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่อาจเป็นไปได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่อาจเป็นไปได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเหล่านั้นมีค่ากำลังทดสอบไม่เพียงพอ ค่ากำลังทดสอบหรือค่าเพาเวอร์ หมายถึงค่าของโอกาสที่จะปฏิเสธสมมติฐานนัลที่ไม่เป็นจริง บ่อยครั้งที่ค่ากำลังทดสอบมักถูกมองข้ามในกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล ทั้งนี้เพราะค่าเพาเวอร์ เป็นค่าที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์หรือข้อสรุป แต่เป็นค่าที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้เกิดความแม่นยำ และน่าเชื่อถือของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนั้น ๆ ในการวิเคราะห์ค่ากำลังทดสอบนั้น นักวิจัยจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญทางสถิติ 3 พารามิเตอร์ ไดแก่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size), ค่าแอลฟ่า หรือระดับของความมีนัยสำคัญ และค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ค่ากำลังทดสอบ จะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าค่าพารามิเตอร์อันใดอันหนึ่งที่กล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
link husband cheated why women cheat on husbands
cheaters wife affair read
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs go reasons why husbands cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: งานวิจัยทางการพยาบาล, การวิเคราะห์ค่ากำลังทดสอบ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค่าขนาดอิทธิพล พารามิเตอร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00055

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ